juridisk översikt,  rättsbalk

De olika balkarna i svensk rätt

I takt med att ett samhälle utvecklas ökar antalet lagar. Sverige är inte något undantag och mängden av alla de lagar och förordningar som styr vår vardag är mycket omfattande. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortgå och vårt medlemskap i EU medför inte att antalet lagar minskar. Tvärtom lär lagstiftningen bli alltmer omfattande under överskådlig framtid.

När nya lagar stiftas finns det oftast en ambition att strukturera reglerna så att det ska vara så enkelt som möjligt att få en översikt över dessa. I Sverige finns en mycket gammal tradition att samla och kategorisera regler inom ett och samma område i något som benämns för balkar. Det är dessutom en tradition som håller i sig och än idag finns en stor del av den svenska lagstiftningen samlade i olika balkar. De balkar som för närvarande finns uppgår till elva stycken och är som följer:

 • Brottsbalken
 • Byggningabalken
 • Föräldrabalken
 • Handelsbalken
 • Jordabalken
 • Miljöbalken
 • Rättegångsbalken
 • Socialförsäkringsbalken
 • Utsökningsbalken
 • Äktenskapsbalken
 • Ärvdabalken

I det följande kommer du att få en mycket översiktlig presentation av var och en av dessa balkar.

Brottsbalken

Brottsbalken tillkom 1965 och innehåller de regler som anger vilka gärningar som är brottsliga. I brottsbalken finns det definitioner av allt från enklare brott, som till exempel snatteri eller förolämpning, till grövre brott som till exempel rån eller mord. Även påföljderna, det vill säga straff i form av bland annat böter eller fängelse, framgår av brottsbalken.

Byggningabalken

Byggningabalken är en av våra äldsta balkar och fanns med redan i 1734 års lag. Idag har denna balk en mycket begränsad betydelse och de flesta bestämmelserna har antingen upphävts eller ersatts av andra lagar som till exempel plan- och bygglagen. De få bestämmelser som finns kvar i balken tillämpas ytterst sällan och det är även tveksamt om vissa av dessa fortfarande utgör gällande rätt.

Föräldrabalken

Denna balk reglerar i huvudsak förhållandet mellan föräldrar och barn. Den anger vem som har rätt till vårdnad om ett barn, vilka rättigheter som ett barn har och hur barnets egendom ska förvaltas, för att endast nämna några få exempel. I korthet innehåller föräldrabalken de flesta regler som har anknytning till föräldrar och deras barn samt barnens rättigheter.

Handelsbalken

Även handelsbalken fanns med i 1734 års lag men har under åren fått allt mindre betydelse. Detta beror framförallt på att mer moderna och kompletta lagar som till exempel avtalslagen och köplagen har tillkommit. Handelsbalken har emellertid fortfarande betydelse på områden rörande bland annat borgen och regler för sysslomän.

Jordabalken

Den nuvarande jordabalken trädde i kraft 1972 och innehåller regler om i princip allt som har med fastigheter att göra. Köper eller säljer du en fastighet är det jordabalkens regler som är tillämpliga och detsamma gäller om du hyr en lägenhet eller arrenderar en bit mark.

Miljöbalken

Miljöbalken är en av de nyare balkarna och tillkom först 1999 i syfte att skapa en bättre överblick över de miljörättsliga reglerna. Balken innehåller regler om bland annat hur olika verksamheter ska bedrivas och vilka tillstånd som krävs. Det finns även straffbestämmelser för den som bryter mot miljöbalkens regler.

Rättegångsbalken

Rättegångsbalken är en omfattande och komplex lagstiftning som reglerar förfarandet inför domstol. Med detta avses reglerna för hur en rättegång inför domstol både förbereds och genomförs.

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken är den nyaste av våra balkar och tillkom så sent som 2011. Syftet med balken var att samla ihop de flesta av de socialrättsliga reglerna, som tidigare var utspridda i ett stort antal olika lagar, i en och samma lag.

Utsökningsbalken

Utsökningsbalken innehåller de regler som gäller när ett beslut eller en dom ska verkställas. Som exempel kan nämnas att om du vinner ett tvistemål, eller ett ärende vid Kronofogdemyndigheten, och har ett krav mot en annan person är det utsökningsbalken som reglerar vad du kan göra för att få betalt för din fordran.

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken kallas ibland för kärlekens balk och reglerar förhållandet mellan makar, från den dag som de gifter sig till dess att de skiljer sig. Reglerna anger bland annat vem av makarna som har rätt till vad i samband med en skilsmässa men även makarnas rättigheter och skyldigheter under äktenskapet.

Ärvdabalken

Ärvdabalken är en balk som vi alla kommer i kontakt med, vare sig vi vill eller ej. Denna balk reglerar vem som har rätt till den egendom som du efterlämnar den dag som du lämnar jordelivet. Även bestämmelserna som reglerar hur du skriver ett testamente finns i ärvdabalken.